تمامی ارور های مودم

تمامی ارور و خطاهای مودم

۶٠٠ . اگر سيستم در حال شماره گيري باشد و دوباره شماره گيري نماييد اين خطا نمايش داده مي شود .
بي اعتبار مي باشد . Port ۶٠١ . راه انداز
هم اكنون باز مي باشد براي بسته شدن آن بايد كامپيوتر را مجددا راه اندازي نمود. Port . ۶٠٢
۶٠٣ . بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است .
۶٠۴ . اطلاعات نادرستي مشخصشده است .
را تعيين كند . Port ۶٠۵ . نمي تواند اطلاعات
شناسايي نمي شود . Port . ۶٠۶
۶٠٧ . ثبت وقايع مربوط به مودم بي اعتبار مي باشد .

۶٠٨ . راه انداز مودم نصب نشده است .
۶٠٩ . نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است .
۶١٠ . بافر ندارد .
۶١١ . اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد .
۶١٢ . مسير درست را نمي تواند پيدا نمايد .
۶١٣ . فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است .
۶١۴ . سرريزي بافر .
پيدا نشده است . Port . ۶١۵
۶١۶ . يك درخواست ناهمزمان در جريان مي باشد .
يا دستگاه هم اكنون قطع مي باشد . Port. ۶١٧
استفاده كند ). Port باز نمي شود. ( وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port . ۶١٨
استفاده كند). Port قطع مي باشد (وقتي رخ مي دهد كه يك برنامه از Port . ۶١٩
۶٢٠ . هيچ نقطه پاياني وجود ندارد .
۶٢١ . نمي تواند فايل دفتر راهنماي تلفن را باز نمايد .
۶٢٢ . فايل دفتر تلفن را نمي تواند بارگذاري نمايد .
۶٢٣ . نمي تواند ورودي دفتر راهنماي تلفن را بيابد .
۶٢۴ . نمي توان روي فايل دفتر راهنماي تلفن نوشت .
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
www.Shoo.ir
۶٢۵ . اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن مشاهده مي شود .
۶٢۶ . رشته را نمي تواند بارگذاري كند .
۶٢٧ . كليد را نمي تواند بيابد .
قطع شد . Port . ۶٢٨
بوسيله دستگاه راه دور قطع مي شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي). Port . ۶٢٩
به دليل از كارافتادگي سخت افزار قطع مي شود . Port . ۶٣٠
توسط كاربر قطع شد . Port . ۶٣١
۶٣٢ . اندازه ساختار داده اشتباه مي باشد .
پيكر بندي نشده است (راه انداز Access Dial-up Remote هم اكنون مورد استفاده مي باشد و براي Port . ۶٣٣
درستي بر روي مودم شناخته نشده است) .
۶٣۴ . نمي تواند كامپيوتر شما را روي شبكه راه دور ثبت نمايد .
۶٣۵ . خطا مشخصنشده است .
بسته شده است . Port ۶٣۶ . دستگاه اشتباهي به
نمي تواند تغيير يابد . ( string ) ۶٣٧ . رشته
۶٣٨ . زمان درخواست به پايان رسيده است .
۶٣٩ . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نيست .
رخ داده است . NetBIOS ۶۴٠ . خطاي
مورد نياز براي پشتيباني سرويس گيرنده را بدهد . NetBIOS ۶۴١ . سرور نمي تواند منابع
شما هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت مي گردد ، ( دو كامپيوتر مي خواهند با يك اسم NetBIOS ۶۴٢ . يكي از اسامي
وارد شوند ) .
ويندوز وجود ندارد . network در قسمت Dial-up adaptor. ۶۴٣
پيغام شبكه را دريافت نخواهيد كرد . popus ۶۴۴ . شما
داخلي اشكال پيدا كرده است. Authentication . ۶۴۵
وجود ندارد . log on ۶۴۶ . حساب در اين موقع روز امكان
۶۴٧ . حساب قطع مي باشد .
تمام شده است . password ۶۴٨ . اعتبار
داده نشده dial-up را ( دستيابي راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه Remote Access ۶۴٩ . حساب اجازه
است ) .
دستيابي راه دور ) پاسخ نمي دهد . ) Remote Access ۶۵٠ . سرور
۶۵١ . مودم شما ( يا ساير دستگاههاي اتصال دهنده ) خطايي را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
۶۵٢ . پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد .
موجود نمي باشد . INF. دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در ليست فايل ) Macro . ۶۵٣
دستگاه به يك ماكرو نامشخصاشاره مي نمايد . INF. ۶۵۴ . يك فرمان يا يك پاسخ در قسمت
دستگاه مشاهده نمي شود . INF. ۶۵۵ . دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل
دستگاه شامل يك دستور العمل نامشخصمي باشد . INF. در فايل (default off) ( ۶۵۶ . دستورالعمل (ماكرو
دستگاه نمي تواند باز شود . INF. ۶۵٧ . فايل
رسانه بيش از حد طولاني مي باشد . INI. دستگاه يا در فايل INF. ۶۵٨ . اسم دستگاه در فايل
رسانه به نام ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد . INI. ۶۵٩ . فايل
رسانه براي اين فرمان پاسخي را ندارد . INI. ۶۶٠ . فايل
دستگاه فرمان را از دست داده است . INF. ۶۶١ . فايل
صورت نگرفته است. INF. ۶۶٢ . تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل
رسانه به نوع ناشناخته يك دستگاه اشاره مي نمايد . INI. ۶۶٣ . فايل
۶۶۴ . نمي تواند به حافظه اختصاصدهد .
دستيابي راه دور) پيكر بندي نشده است. ) Remote Access براي Port . ۶۶۵
۶۶۶ . مودم شما (ياساير دستگاههاي اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمي كنند .
رسانه را نمي تواند بخواند . INI. ۶۶٧ . فايل
۶۶٨ . اتصال از بين رفته است .
رسانه بي اعتبار مي باشد . INI. ۶۶٩ . پارامتر به كار برده شده در فايل
رسانه بخواند . INI. ۶٧٠ . نمي تواند نام بخش را از روي فايل
رسانه بخواند . INI. ۶٧١ . نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل
رسانه بخواند . INI. ۶٧٢ . نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل
رسانه بخواند . INI. ۶٧٣ . نمي تواند كاربر را از روي فايل
رسانه بخواند . INI. را از روي فايل BPS ۶٧۴ . نمي تواند بيشترين حد اتصال
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
www.Shoo.ir
رسانه بخواند . INI. حامل را از روي فايل BPS ۶٧۵ . نمي تواند بيشترين حد
۶٧۶ . خط اشغال مي باشد .
۶٧٧ . شخصبه جاي مودم پاسخ مي دهد .
۶٧٨ . پاسخي وجود ندارد .
۶٧٩ . نمي تواند عامل را پيدا نمايد .
۶٨٠ . خط تلفن وصل نيست .
۶٨١ . يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود .
دچار مشكل مي باشد . Writing section name . ۶٨٢
با مشكل روبرو شده است . Writing device type . ۶٨٣
با مشكل روبرو مي باشد . writing device name .684۶٨۴
مشكل دارد . Writing maxconnectbps . ۶٨۵
دچار مشكل مي باشد . Writing maxcarrierBPS . ۶٨۶
با مشكل مواجه است . Writing usage . ۶٨٧
دچار مشكل مي باشد . Writing default off . ۶٨٨
با مشكل مواجه است . Reading default off . ۶٨٩
خالي ست . INI ۶٩٠ . فايل
۶٩١ . دسترسي صورت نمي پذيرد زيرا نام و كلمه عبور روي دامين بي اعتبار مي باشد
۶٩٢ . سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .
با مشكل مواجه مي باشد . Binary macro . ۶٩٣
يافت نشد . DCB ۶٩۴ . خطاي
۶٩۵ . ماشين هاي گفتگو آماده نيستند .
۶٩۶ . راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل روبرو مي باشد .
با مشكل روبرو مي باشد . Partial response looping . ۶٩٧
دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمي باشد . . INF ۶٩٨ . پاسخ نام كليدي در فايل
۶٩٩ . پاسخ دستگاه باعث سر ريزي بافر شده است .
دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد . . INF ٧٠٠ . فرمان متصل به فايل
تغيير مي يابد . com پشتيباني نشده توسط گرداننده BPS ٧٠١ . دستگاه به يك ميزان
٧٠٢ . پاسخ دستگاه دريافت مي گردد زماني كه هيچكس انتظار ندارد .
٧٠٣ . در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است .
callback . ٧٠۴ . شماره اشتباه
invalid auth state . ٧٠۵ . مشكل
دچار مشكل مي باشد . Invalid auth state . ٧٠۶
x. ٧٠٧ . علامت خطاياب . 25
٧٠٨ . اعتبار حساب تمام شده است .
٧٠٩ . تغيير پسورد روي دامين با مشكل روبرو مي باشد .
٧١٠ . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري يش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.
صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چك كنيد Rasman initialization . ٧١١
در حال اجرا مي باشد . چند ثانيه منتظر شويد و مجددا شماره بگيريد . Biplex ٧١٢ . درگاه
فعال در خط اصلي قطع مي باشد . ISDN ٧١٣ . مسيرهاي
كافي براي ايجاد تماس تلفني در دسترس نمي باشند . ISDN ٧١۴ . كانال هاي
٧١۵ . به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي فراواني رخ مي دهد .
غير قابل استفاده مي باشد . remote access IP ٧١۶ . پيكر بندي
وجود ندارد . static pool remote access IP در IP ٧١٧ . آدرسهاي
پايان پذيرفته است . PPP ٧١٨ . مهلت بر قراري تماس
توسط دستگاه راه دور پايان مي يابد . PPP . ٧١٩
پيكر بندي نشده اند . ppp ٧٢٠ . پروتكل هاي كنترل
پاسخ نمي دهد . PPP ٧٢١ . همتاي
بي اعتبار مي باشد . PPP ٧٢٢ . بسته
٧٢٣ . شماره تلفن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولا ني مي باشد .
مي باشد . IPX نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان dial –out نمي تواند بر روي درگاه IPX ٧٢۴ . پروتكل
نصب نشده است . IPX شود زيرا مسير گردان dial – in ( درگاه ) port نمي تواند روي IPX . ٧٢۵
روي بيش از يك درگاه در يك زمان استفاده شود . ، dial – out نمي تواند براي IPX ٧٢۶ . پروتكل
دست يافت . TCPCFG . DLL ٧٢٧ . نمي توان به فايل
را پيدا كند . remote access متصل به IP ٧٢٨ . نمي تواند آداپتور
نصب شود . IP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل SLIP . ٧٢٩
٧٣٠ . ثبت كامپيوتر كامل نمي باشد .
٧٣١ . پروتكل پيكر بندي نمي شود .
صورت نگرفته است . PPP ٧٣٢ . توافق بين
براي پروتكل اين شبكه ، در سرور موجود نمي باشد . PPP ٧٣٣ . پروتكل كنترل
خاتمه يافته است . PPP ٧٣۴ . پروتكل كنترل لينك
٧٣۵ . آدرس مورد نياز توسط سرور رد مي شود .
٧٣۶ . كامپيوتر راه دور پروتكل كنترل را متوقف مي نمايد .
شناسايي شد . ( LOOPBACK DETECTED ) ٧٣٧ . نقطه برگشت
٧٣٨ . سرور آدرس را مشخصنمي كند .
استفاده نمايد. NT ويندوز ENCRYPTED ٧٣٩ . سرور راه دور نمي تواند از پسورد
پيكر بندي مي گردند به طور صحيح نصب و آماده نشده اند . remote access كه براي TAPI ٧۴٠ . دستگاه هاي
پشتيباني نمي نمايد . encryption ٧۴١ . كامپيوتر محلي از
پشتيباني نمي نمايد . encryption ٧۴٢ . سرور راه دور از
نياز دارد . encryption ٧۴٣ . سرور راه دور به
را استفاده نمايد كه توسط سرور راه دور در نظر گرفته شده است گزارش وقايع را باز IPX ٧۴۴ . نمي تواند شماره شبكه
بيني نماييد .
را مجددا نصب نماييد . Dial – up networking . ٧۴۵ . يك فايل مهم و ضروري آسيب ديده است
Space, T, : شامل يك كاراكتر بي اعتبار مي باشد . كاراكترهاي زير فقط مجاز دانسته مي شوند callback ٧۵١ . شماره
. تا ٩ P, W, (,), - , @. 0
يك خطاي نحوي صورت مي گيرد . script ٧۵٢ . در زمان پر دازش
٧۵٣ . اتصال نمي تواند قطع شود زيرا توسط مسير گردان چند پروتكلي ايجاد شده است .
چند انصالي نمي باشد . bundle ٧۵۴ . سيستم قادر به يافتن
٧۵۵ . سيستم قادر به اجراي شماره گيري خودكار نمي باشد زيرا اين ورودي يك شماره گير عادي را دارد .
٧۵۶ . اين اتصال هم اكنون در شماره گيري مي باشد .
٧۵٧ . خدمات دستيابي راه دور خود به خود آغاز نمي شوند اطلا عات بيشتري در گزارش وقايع در اختيار شما قرار مي
گيرد .
٧۵٨ . اشتراك اتصال اينترنت هم اكنون روي اين اتصال ميسر مي گردد .
٧۶٠ . در زمان فراهم آوري امكانات مسير يابي ، اين خطا رخ مي دهد .
٧۶١ . در زمان فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت براي اين اتصال اين خطا ايجاد مي گردد.
ها مشترك LAN و يا بيشتر به علاوه اتصالي كه با اين LAN ٧۶٣ . اشتراك اتصال اينترنت فعال نمي باشد . دو اتصال
شده است وجود دارد .
نصب نيست . smartcard ٧۶۴ . دستگاه كارت خوان
در حال حاضر پيكر بندي مي شود كه براي IP با آدرس LAN ٧۶۵ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال
مورد نياز مي باشد . IP آدرس گذاري اتوماتيك
٧۶۶ . سيستم نمي تواند هيچ گواهي اي را بيابد .
بر روي شبكه شخصي انتخاب مي گردد كه بيش از يك LAN ٧۶٧ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد اتصال
مجزا ، مجددا پيكر بندي نماييد قبل از اينكه اشتراك IP را با يك آدرس LAN را پيكر بندي كرده است . اتصال IP آدرس
اتصال اينترنت صورت گيرد .
٧۶٨ . به دليل رمز دار نكردن داده ها اتصال صورت نمي پذيرد .
٧۶٩ . مقصد مشخصي قابل دست يابي نمي باشد .
٧٧٠ . دستگاه راه دور تلا ش براي ايجاد اتصال را نمي پذيرد .
٧٧١ . اقدامات اتصال صورت نمي گيرد زيرا شبكه اشغال مي باشد .
٧٧٢ . سخت افزار شبكه كامپيوتر راه دور با نوع تلفن مورد نياز سازگاري ندارد .
٧٧٣ . امكان ايجاد اتصال موثر نمي باشد زيرا شماره مقصد تغيير كرده است .
٧٧۴ . به دليل از كار افتارگي موقت ، اتصال صورت نمي گيرد .
٧٧۵ . مكالمه تلفني توسط كامپيوتر راه دور متوقف شد .
٧٧۶ .مكالمه تلفني نمي تواند وصل گردد زيرا مقصد خواسته است كه ويژگي را حفظ نمايد .
٧٧٧ . اتصال صورت نمي گيرد زيرا مودم ( يا ساير وسايل ارتباط دهنده ) روي كامپيوتر راه دور دچار مشكل مي باشند .
٧٧٨ . تاييد هويت سرور غير ممكن مي باشد .
استفاده نماييد . smartcard اين اتصال بايد از dial – out ٧٧٩ . براي بر قراري
٧٨٠ . عمل انجام شده براي اين اتصال بي اعتبار مي باشد .
صورت نمي گيرد زيرا گواهي معتبري يافت نمي گردد . (encryption) ٧٨١ . تلاش براي رمز گذاري
در حال حاضر به عنوان يك پروتكل مسير يابي نصب مي گردد و بايد قبل از اينكه (NAT) ٧٨٢ . ترجمه آدرس شبكه
اشتراك اتصال اينترنت فراهم گردد حذف شود .
كه به عنوان شبكه شخصي انتخاب مي گردد يا فراهم نمي LAN ٧٨٣ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي باشد . اتصال
مطمئن شويد . LAN شود و يا از شبكه قطع مي باشد . لطفا قبل از فراهم شدن اشتراك اتصال اينترنت از اتصال آداپتور
استفاده مي كنيد شما نمي توانيد شماره بگيريد زيرا اين اتصال براي log on ٧٨۴ . در حالي كه اين اتصال را در زمان
مي باشد . چنانچه بخواهيد آنرا در smartcard استفاده از نام كاربري پيكر بندي شده است كه متفاوت از نام كاربر روي
آنرا پيكربندي كنيد . smart روي كارت (username) استفاده نماييد بايد براي استفاده از log on زمان
شما نمي توانيد شماره گيري نماييد زيرا براي استفاده از يك log on ٧٨۵ . در صورت استفاده از اين اتصال در زمان
به كار ببريد بايد امكانات اين اتصال را تصحيح log on پيكر بندي نشده است . چنانچه بخواهيد آنرا در زمان smartcard
استفاده نمايد . smartcard و آماده نماييد به طوري كه
امنيت (authentication) صورت نمي پذيرد زيرا هيچ گواهينامه معتبري براي تصديق L2TP ٧٨۶ . مبادرت به اتصال
روي كامپيوتر شما وجود ندارد .
نمايد . authentication غير ممكن است زيرا لايه امنيتي نمي تواند كامپيوتر راه دور را L2TP ٧٨٧ . اتصال
بي نتيجه مي باشد زيرا لايه امنيتي نمي تواند پارامترهاي سازگار با كامپيوتر راه L2TP ٧٨٨ . تلاش براي ايجاد اتصال
دور را فراهم نمايد .
فراهم نمي گردد زيرا لايه امنيتي با يك خطاي پردازشي در طول سازگاري با كامپيوتر L2TP ٧٨٩ . تلاش براي اتصال
راه دور مواجه است .
صورت نمي گيرد زيرا تاييد گواهينامه بر روي كامپيوتر راه دور ميسر نمي باشد . L2TP ٧٩٠ . تلاش براي اتصال
براي اتصال يافت نمي شود . (policy security) ميسر نمي باشد زيرا خط مشي امنيتي L2TP ٧٩١ . اتصال
صورت نمي گيرد زيرا زمان توافق امنيتي به پايان رسيده است . L2TP ٧٩٢ . اتصال
ميسر نمي گردد زيرا اين خطا رخ مي دهد در حالي كه در مورد امنيت به توافق مي رسند . L2TP ٧٩٣ . اتصال
نمي باشد . PPP ا ين كاربر RADIUS ٧٩۴ . ويژگي
نوع تونلي براي اين كاربر ، نادرست مي باشد . RADIUS ٧٩۵ . ويژگي
قالب بندي مي شود . callback نوع خدمات براي اين كار نه قالب بندي مي شود و نه RADIUS ٧٩۶ . ويژگي
٧٩٧ . مودم پيدا نشد .
٧٩٨ . گواهينامه اي شناسايي نمي شود كه بتواند پروتكل قابل ارائه استفاده شود .
ها به ميزباني نيازمند مي IC . شبيه به هم در شبكه وجود دارد IP ٧٩٩ . اشتراك اتصال اينترنت ميسر نمي گردد زيرا دو
باشند كه براي استفاده از ١ ، ٠ ، ١۶٨ ، ١٩٢ پيكر بندي شده است . مطمئن شويد كه هيچ سرويس گيرنده ديگري براي
استفاده از ١ ، ٠ ، ١۶٨ ، ١٩٢ پيكر بندي نشده است .
در دسترس نمي باشد و يا ممكن است پارامترهاي VPN نمي باشد . سرويس دهنده VPN ٨٠٠ . قادر به ايجاد اتصال
امنيتي براي اتصال به درستي پيكربندي نشده باشند .

 

 

F1 مرکز تلفنی  پاسخگویی 24 ساعته به مشکلات رایانه ای شما --

 

شماره تماس 9099071112  و  9099071113 از سراسر کشور و تماس از تهران با شماره 9092305213 مطالب مرتبط :
  1. برطرف کردن ارور boot mgr is missing
  2. راهنمای تنظیمات مودم ایرانسل
  3. تنظیمات مودم Adsl D-Link DSL-2640U
  4. راهنمای مودم زاکسل وایرلس ZYXEL P-660RU
  5. دانلود راهنمای مودم TPlink td-8817b

پاسخ