تایید امضاء فایلها – File Signature Verification

به  منظور بررسی یکپارچگی سیستم و حصول اطمینان از سلامت امضاء دیجیتالی فایلهای سیستم می توانید این کار را با ابزار File Signature Verification یا همان تایید امضاء فایلها انجام دهید .

باین ابزار از خط فرمان ویندوز قابل اجرا است اما برای آن رابط گرافیکی GUI نیز در نظر گرفته شده تا فرایند کار و نتیجه کار خروجی بهتری به خود بگیرد. طی یک قاعده کلی ، جهت بالاتر بردن امنیت سیستم عامل  فایلهای سیستمی که وظیفه راه اندازی کامپیوتر را دارند باید دارای امضاء دیجیتالی منحصری باشند تا امنیت سیستم عامل تضمین شود . فرمانی که برنامه File Signature Verification را اجرا می کند عبارت است:

sigverif