آشنايي با گزينه هاي BIOS


تقريبا همه كساني كه با كامپيوتر كار مي كنند ، سري به صفحه بایوس مادربرد صفحه آبي رنگ و بي روحي كه در واقع روح سيستم است زده اند . گزينه هاي متعدد كه بسياري از آنها گنگ و نا آشنا هستند. در اینجا  سعي كرديم بيشتر قسمت هايي كه در اكثز مادر بردها ، مشترك هستند را معرفي كنيم .

هر توليد كننده مادربرد ، تنظيمات مخصوص بخود را براي  BIOS در نظر مي گيرد. البته شكل و شمايل و تنظيمات بايوس هاي مختلف چندان با يكديگر تفاوت نداشته و تا حدود زيادي نزديك به هم هستند.

در اين مقاله گزينه هاي   Award BIOS و به موازات آن  Phoenix BIOS و تنظيمات مربوط به آنها را توضيح مي دهيم.

 اگر تنظيمات BIOS به اشتباه تنظيم شود، باعث خواهد شدكه دستگاه به درستي كار نكرده و همانطور كه اشاره گرديد از كارايي آن كاسته شود. در صورتيكه بعد از تنظيمات بايوس ، كارايي سيستم دچار مشكل شود و يا سيستم بالا نيايد ، مي توانيد تنظيمات آن را دوباره به حالت پيش فرض يا حالت اوليه تغيير دهيد.

 اين كار با ريست كردن CMOS مادر برد ( از طريق جامپر Clear CMOS و يا بيرون آوردن Battery Backup) انجام مي شود. بسياري از شركت هاي بزرگ توليد كننده كامپيوتر هاي شخصي مانند HP، DellوMicron، دسترسي به BIOSرا براي كاربران غير حرفه اي و عادي محدود ساخته اند تا كاربران عادي نتوانند آن را دستكاري كنند اما اكثر مادربرد ها اين محدوديت را نداشته و كاربران مي توانند گزينه هاي BIOSرا به دلخواه خود تنظيم نمايند.

اكثر كامپيوترها در ابتداي بوت شدن با نمايش عبارتي ، چگونگي ورود به محيط  BIOSدستگاه را به كاربر اعلام مي كنند. روش ورود به محيط BIOSبدين شكل است كه بعد از روشن كردن كامپيوتر بايد در مدت زمان محدود و معيني يكي از كليدهاي Delete  يا F2 را ( كه به مادربرد بستگي دارد ) نگه داشته و يا چندين بار آنها را فشار داد.اكثر مادر بردهايي كه در ايران به فروش مي رسد از كليد  Del براي ورود به    BIOS استفاده مي كنند.
نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين كه بعد از هر تنظيم و تغيير در گزينه هاي BIOS پس از ذخيره كردن اطلاعات توسط گزينه  Save and Exit Setup ( به شكل 1 توجه كنيد ) بايد دستگاه را Reboot كرد تا تغييرات بوجود آمده اعمال گردند.

منوهاي برنامه Setup

پس از ورود به برنامه   Setup ( كه به اين برنامه CMOS Setup Utility ناميده ميشود ) منوهايي كه در شكل 1 آمده است را خواهيد ديد. همانطور كه قبلا نيز اشاره شد بايوسي انتخاب شده است كه درصد زيادي از مادربردهاي امروزي از آن استفاده مي كنند با اين حال سعي شده است در كنار شرح منوهاي باياس Awardبه منوهاي باياس Phoenixهم پرداخته شود.

 

 

شكل1

 در اين صفحه منوهاي  Set SupervisorPassword و   Set User Password براي تنظيم پسورد مي باشد . اين دو گزينه با هم فرق مي كنند.
گزينه Set User Passwordفقط امكان دسترسي به بعضي از گزينه هاي باياس را مي دهد ولي Set Supervisor Passwordامكان دسترسي به همه گزينه ها را به كاربر مي دهد.

Standard CMOS Features

با ورود به اين قسمت، همانطور كه در شكل 2 مشاهده مي كنيد مي توانيد موارد مختلفي از جمله تاريخ و ساعت سيستم را تنظيم كنيد.
در زير اين تنظيمات مي توان هارد و ساير دستگاه هاي ذخيره سازي اطلاعات مانند CD-ROMو CD-Writerرا تعريف و مشخص نمود. البته با توجه به جديد بودن مدل مادربردها در صورت عدم انجام اين كار ، دستگاه به طور اتوماتيك ، عمليات شناخت و تعريف هارد و CDرا انجام مي دهد.براي مشاهده تنظيمات اين قسمت كافي است روي درايو ( هارد يا CD) رفته و روي آنEnterكنيد.
بعد از آن مي توانيد مشخصات دقيق آن مانند ظرفيت هارد ، تعداد سيلندر، هد و سكتورها را مشاهده نماييد.

در اين قسمت چهار گزينـــــــــه :

IDE Primary Master،IDE Primary Slave، Secondary MasterIDEو IDE SecondarySlaveمي باشد.

همانطور كه مي دانيد روي مادربرد دو كانكتور IDEوجود دارد كه به هركدام دو هارد يا CDرا مي توان متصل كرد. يعني چهار قطعه IDEكه هركدام از آنها به يكي از اين چهار گزينه نسبت داده مي شود. بعنوان مثال اگر يك هارد داشته باشيم و جامپر آن را روي Masterتنظيم و آن را به IDE1وصل كنيم ، در مقابل عبارت اول يعني Primary Master، مشخصات آن هارد نشان داده خواهد شد. با زدن كليد Enterروي آن ، مشخصات كامل تري از آن را خواهيد ديد.
 

در ادامه اين صفحه تنظيماتي درباره فلاپي درايو وجود دارد.
گزينه OnHaltدر اين صفحه به اين معني است كه سيستم بعد از روشن شدن و در هنگام اجراي مراحل بوت در صورتيكه به خطايي برخورد كرد متوقف شود. مثلا اگر كيبورد متصل نبود سيستم متوقف شده و كاربر را با دادن پيغامي آگاه مي سازد. كه داراي گزينه هايي مانند AllError ، No Errorو ... مي باشد.

 

شكل2

 


نكته:بايوس فونيكس نيز در اين خصوص گزينه هايي مانند Awardرا دارد.

 

Integrated Peripherals

همانطور كه در شكل 3 مشاهده مي كنيد اين قسمت از تنظيمات BIOSشامل تنظيمات قطعات داخلي دستگاه كه بر روي مادربرد به صورت built-inقرار دارند مي باشد. از جمله آنها پورت هاي سريال و موازي همچنين كارت هايLAN(در صورتيكه كارت شبكه Onboardباشد ) ، كارت صدا ( Audio Card) و USBمي توان نام برد. در نظر داشته باشيد كه فعال بودن پورت هايي كه بدون استفاده هستند بسياري از منابع سيستم را هدر مي دهند و در نتيجه بهتر است غير فعال باشند.
USB Controllers: همانطور كه در شكل 3 مشاهده مي كنيد براي استفاده از USBها بايد اين گزينه را Enableكنيم.

 

شكل 3

نكته:گزينه USB Controllersدر بايوس فونيكس اين اجازه را مي دهد تا كارايي USBرا روي دستگاه محدود سازيم. يعني مي توان USBرا تنها براي USB 1.1و يا براي USB 1.1& 2.0 تنظيم نمود كه پيشنهاد مي شود اين گزينه را در مادربرد هايي كه از باياس فونيكس استفاده مي كنند روي گزينه USB 1.1& 2.0 تنظيم كنيد.
USB Legacy Support:

اگر دستگاه با كيبورد USBكار مي كند اين تنظيم بايد Enabledباشد. زيرا اگر كيبورد USBباشد و بخواهيد از آن در محيط DOSو يا آنكه قبل از بالا آمدن ويندوز مثلاً در برنامه Setup( يا به اصطلاح BIOS) از آن استفاده كنيد بايد اين گزينه فعال شده باشد در غير اين صورت نمي توان از اين كيبورد در محيط هاي غير از ويندوز مذكور استفاده نمود اما دقت كنيد كه فعال بودن اين گزينه ممكن است مشكلاتي براي دستگاه از قبيل درست خاموش نشدن به وجود آورد در نتيجه اگر كيبورد با پورت PS/2كار مي كند اين گزينه را غير فعال ساخته و تنها در صورت اجبار و استفاده از كيبورد USBآنرا فعال كنيد.
نكته:بايوس فونيكس نيز همين گزينه را دارد. اما گزينه USB Mouse Supportرا نيز دارد كه توضيح اين گزينه مانند مطلب گفته شده براي USB Legacy Supportمي باشد.

AC97 Audio:اگر مادربرد داراي كارت صوتي on-boardباشد عموماً اين گزينه بايد Enabledباشد اما اگر دستگاه در جايي استفاده مي شود كه نيازي به كارت صدا ندارد ، غيرفعال نمودن گزينه مذكور باعث حفظ مقدار قابل توجهي از منابع كامپيوتر مي گردد. مورد استفاده مهم از اين گزينه بيشتر براي مواقعي است كه بخواهيد كارت صداي داخلي را غير فعال كرده و از يك كارت صدا كه بر روي اسلات PCIنصب مي شود ( Audio PCI Card) استفاده نمود.در اينصورت حتما بايد كارت صداي onboardرا غير فعال سازيد. لازم به ذكر است نام اين گزينه در بايوس فونيكسOnboardAC97 Audio Controllerمي باشد.

نكته:در بايوس هاي فونيكس گزينه Onboard AC97 Modem Controllerوجود دارد كه اگر مادربرد مجهز به مودم on-boardمي باشد اين گزينه بايد فعال گردد در غير اين صورت گزينه مذكور بايد غير فعال باشد.

Onboard Serial Port A:امروزه به ندرت از پورت سريال استفاده مي شود زيرا اكثر دستگاه هاي خارجي از طريق پورت USBو يا با استفاده از كانكتور PS/2به كامپيوتر وصل مي شوند در نتيجه غير فعال كردن اين گزينه باعث حفظ مقدار قابل توجهي از منابع سيستم مي شود. اما در صورت استفاده از پورت سريال بايد آن را روي 3F8/IRQ4تنظيم شود.

Onboard Serial Port B:به صورت بالا و در صورت استفاده از اين پورت بايد روي2F8/IRQ3تنظيم شود.

نكته:گزينه UART2 Use Asدر بايوس هاي فونيكس علاوه بر موارد دو گزينه قبل براي سريال ها وجود دارد. بطور مختصر مي توان گفت  Universal Asynchronous Receiver Transmitter)/( UARTچيپي است كه اطلاعات را دريافت و به صورت سريالي به بيرون مي فرستد. براي هر سريال پورتي از يك UARTاستفاده مي كند.

Onboard Parallel Port:اگر در كامپيوتر از پورت Parallelاستفاده نمي كنيد توصيه مي شود كه آن را disableنماييد ، اما اگر از آن استفاده مي كنيد بهتر است روي 378/IRQ7تنظيم شود.

Parallel ModeOnboard:اگر پورت Parallelخود را disableكرده ايد تنظيم اين گزينه بي مفهوم مي باشد. اما اگر پورت Parallelفعال بوده و يك دستگاه مانند چاپگر به آن وصل است، بهتر است روي Enhanced Parallel Port ) EPP) تنظيم شود. اما اگر بيش از يك دستگاه به پورت سريال كامپيوتر متصل مي باشد بهتر است گزينه رويCapabilities Port ) ECPEnhanced) تنظيم شود. براي آنكه از اين تنظيمات بيشترين بهره را بگيريد بهتر است از كابل پاراللIEEE 1284 استفاده كنيد.


نكته:بايوس فونيكس عينا مشابه دو گزينه فوق را دارد.
Game Port:در صورتيكه به سيستمتان كارت صدا اضافه كرده ايد و يا از دستگاه هاي MIDIو يا Joystickاستفاده نمي كنيد اين گزينه را disabledكنيد در غير اين صورت تنظيم پيش فرض (مقدار 201) بهترين انتخاب مي باشد.

نكته:بايوس فونيكس علاوه بر گزينه هاي فوق دو گزينه زير را نيزدر خصوص صدا و كارت صوتي دارد.
Onboard MIDII/O: (Musical Instrument Digital Interface) MIDIاستانداردي مي باشد كه بوسيله آن سخت افزار ، نرم افزار كامپيوتر و آلا ت موسيقي با يكديگر ارتباط بر قرار مي كنند. اگر از كامپيوترتان براي درست كردن و يا اجراي موزيك هاي MIDIاستفاده نمي كنيد اين گزينه را Disabledكنيد در غير اين صورت تنظيم پيش فرض ( مقدار 330 ) مناسب ترين هم مي باشد.

Onboard MIDI IRQ:در صورت فعال بودن، تنظيم پيش فرض پيشنهاد مي شود.

Advanced BIOS Features


همانطور كه در شكل 4 مشاهده مي كنيد با كمك گزينه هاي :
First Boot Device , Second Boot Device , Third Boot Deviceمي توانيد قطعه اي كه دستگاه بايد از روي آن بوت شود را انتخاب كنيد. هر قطعه اي كه نمي خواهيد به عنوان bootableباشد را بايد غير فعال كنيد.به جای First Boot Deviceممکن است گزینه 1 St …باشد

شكل4

اگر First Boot Deviceرا نداشتیم احتمالا گزینه ای بنام BootSequenceداریم که این گزینه در آن قسمت است

Boot up Floppy Seek:اين گزينه را به علت تلف كردن وقت و ايجاد سر و صدا هميشه غير فعال كنيد. بصورت پيش فرض اين گزينه Disableاست.

نكته:در باياس هاي فونيكس و در اين قسمت گزينه BoototherDevicesنيز وجود دارد كه اين گزينه بايد غير فعال باشد مگر آنكه بخواهيد دستگاه را از روي شبكه و يا كارت SCSIبوت كنيد.بصورت پيش فرض اين گزينه Disableاست.
Password Check:اگر به شكل 1 توجه نماييد خواهيد ديد كه صفحه ابتدايي ورود به برنامه Setupداراي گزينه اي به نامSet Supervisor Passwordاست كه امكان ايجاد پسورد را فراهم مي كند. حال با اين گزينه ( يعني Password Check) مي توانيد انتخاب نماييد پسورد چه زماني از شما خواسته شود هنگام ورود به برنامه Setupيا هنگام روشن شدن سيستم. كه بصورت پيش فرض روي گزينه Setupاست. اگر روي Systemباشد هر وقت سيستم را روشن نماييد بايد ابتدا پسورد را وارد تا بتوانيد از سيستم استفاده كنيد. در باياس فونیکسنام اين گزينه SecurityOptionsمي باشد.


VGA Boot From:اين تنظيم موقعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه دو كارت گرافيكي روي دستگاه نصب باشد. يكي روي پورت AGPو ديگري روي پورت PCI. . در اين قسمت مي توان تنظيم كرد كه كدام كارت اصلي و كدام كارت دوم باشد. اما اگر يك كارت گرافيكي روي سيستم نصب شده باشد بايد تنظيم پيش فرض را به AGPتغيير داد. گفتني است كه در سيستم هايي كه از دو كارت گرافيك استفاده مي كنند ، كارت اصلي به كارتي مي گويند كه تصاوير را در هنگام بوت شدن كامپيوتر نمايش مي دهد.درباياسفونيكساينگزينه،Primary VGA BIOSنام دارد.


Management Setup  Power


تنظيمات اين قسمت كه اكثرا هم در تنظيم آن اشتباه مي كنند يكي از مهمترين قسمت تنظيمات مي باشد چراكه اگر به صورت نادرست انجام شوند منجر به مشكلاتي از جمله shutdownشدن بيهوده دستگاه مي شود. از آنجا كه خود ويندوز داراي Power Managementدروني مي باشد براي آنكه بخواهيد شخصاً كنترل را به دست بگيريد بايد اين قسمت در BIOSغير فعال شود در غير اينصورت تنظيمات شخصي شما با تنظيمات پيش فرض در گير شده و هيچ يك به درستي كار نخواهند كرد. توجه داشته باشيد كه توليد كنندگان مادربرد هرگز تصور نمي كنند كه تمامي كاربران از سيستم عامل windowsاستفاده مي كنند در نتيجه بسياري از تنظيمات BIOSبراي كساني است كه از اين سيستم عامل استفاده نمي كنند.
 

شكل 5

شرح برخي گزينه هاي مهم اين پنجره كه در شكل 5 آنها را مي بينيد عبارتند از :


Soft-Off by PWR-BTTN:توسط اين گزينه مي توان نوع خاموش شدن سيستم را تعيين كرد. اگر روي گزينه Instant-offتنظيم شده باشد به محض زدن دكمه Powerسيستم خاموش مي شود و اگر روي گزينه Delay 4 Secتنظيم شده باشد بايد دكمه Powerرا چهار ثانيه نگه داشت تا سيستم خاموش شود.

AC Back Function:اين گزينه وضعيت روشن شدن كامپيوتر را پس از ورود برق به سيستم نشان مي دهد. زماني را در نظر بگيريد كه برق رفته است و مي خواهيد پس از آمدن برق سيستم خودبخود روشن شود پس بايد آن را روي گزينه Full-Onتنظيم نماييد.در صورتيكه بخواهيد بعد از آمدن برق ، سيستم هميشه خاموش بماند ، بايد گزينه Soft-Offرا انتخاب نماييد.
گزينه Memoryنيز بر اساس وضعيت قبل از برق رفتن تصميم مي گيرد. اگر سيستم خاموش بوده خاموش مي ماند و اگر روشن بوده سيستم روشن مي شود. اين گزينه در بايوس فونيكسبه نام AC Power Loss Restartمي باشد.

Keyboard Power On:اين گزينه به شما امكان مي دهد توسط كيبورد بتوانيد سيستم را روشن كنيد. بعنوان مثال اگر روي گزينه Keyboard 98تنظيم شده باشد و كيبورد شما داراي دكمه Powerباشد ، هنگاميكه سيستم خاموش است مي توانيد با زدن آن دكمه سيستم را روشن نماييد.

Mouse Power On:اگر Enableباشد با حركت موس سيستم روشن مي شود.

PME Event Wake Up:وقتي اين گزينه Enableباشد با هر سيگنال كارت PCIاي كه داراي اين خاصيت باشد سيستم روشن مي شود. بعنوان مثال اگر از كارت شبكه اي استفاده مي كنيد كه خاصيت ( WOL( Wake-On-LANرا دارد ، اين گزينه بايد فعال باشد. چون پس از درخواستي كه به كامپيوتر شما وارد مي شود سيستم تان را روشن خواهد كرد. اگر از اين كارت هاي PCIاستفاده نمي كنيد اين گزينه را غير فعال كنيد. اين گزينه در بايوس فونيكسبه نام Powerup on PCI Deviceمي باشد.

Resume by Alarm:با تنظيم اين گزينه و دو گزينه زير آن مي توانيد سيستم را در زمان مشخصي خود به خود روشن نماييد. اين گزينه در بايوس فونيكسبه نام AutomaticPowerupمي باشد.

گزينه هاي بايوس فونيكس در پنجره Power Managementبصورت زير مي باشد.

HDD Down In Suspend:اين امكان باعث مي شود كه هارد وقتي دستگاه به حالت Suspendمي رود به صورت اتوماتيك Shut downشود اما از آنجا كه اين قبيل كنترل ها توسط windowsانجام مي شود توصيه مي شود اين گزينه را غير فعال كنيد.

PWR Button< 4 Secs:اكثر كامپيوترهاي ATXداراي اين تنظيم مي باشند كه اگر دكمه Powerبيش از 4 ثانيه نگهداشته شود ، دستگاه خاموش مي گردد حال مي توان تنظيم كرد كه اگر اين دكمه كمتر از 4 ثانيه نگهداشته شد بسته به ميل شما چه اتفاقي براي دستگاه بيفتد مثلاً زودتر خاموش شود و يا به حالت Suspendبرود

Wake / power up Ext. Modem:اين گزينه براي آنست كه هنگام زنگ خوردن تلفن ، دستگاه روشن گردد (در صورت وصل بودن modemبه خط تلفن).

Power onBy PS/2 Mouse:اگر فعال باشد، مي توان با استفاده از يك ماوس PS/2دستگاه را به صورت خودكار روشن نمود البته توصيه مي شود اين گزينه غير فعال باشد.

Power on PS/2 Keyboard:با فعال كردن اين گزينه مي توان توسط كليدهاي خاصي از كيبورد در هنگام خاموش بودن دستگاه آنرا روشن نمود.

PC Health Status


همانطور كه در شكل 6 مشاهده مي كنيد گزينه هاي اين صفحه براي آگاهي از وضعيت حرارت و گرماي CPUو ولتاژ هايي كه توسط منبع تغذيه تامين مي گردد. اين گزينه ها مواردي به ما اطلاع مي دهند كه مهمترين آنها عبارتند از :
• خبر از خرابي فن CPUتوسط گزينه CPU Fan Warning
• خبر از خرابي فن سيستم توسط گزينه System Fan Warning
• تعين حد براي دماي CPUبطوريكه با افزايش حرارت و عبور از حد تعيين شده سيستم بطور خودكار خاموش شود.

همانطور كه مي دانيد كاركرد صحيح منبع تغذيه ، در عملكرد بهينه سيستم بسيار تاثير گذار است.با توجه به ولتاژ هاي نشان داده شده در اين قسمت مي توان تا حدودي عملكرد منبع تغذيه را زير نظر داشت.

 

شكل6

 

تنظيمات ديگر
لازم به ذكر است كه مادربردهاي گوناگون داراي گزينه هاي ديگري نيز مي باشند. براي رفع مشكل به برخي از آنها در زير اشاره مي كنيم:

( CPU ExternalFreq.( MHz:با اين گزينه مي توانيد فركانس خارجي CPUرا تنظيم نماييد. براي تنظيم اين گزينه بايد به خصوصيات پردازنده دقت شود.

CPU Frequency Multiple Setting:معمولا روي Autoتنظيم مي شود.

Floppy Disk Access Controller:به علت آنكه امروزه اكثرا دستگاه ها داراي Floppyنمي باشند و يا از آن استفاده نمي شود اين گزينه را مي توان Disableنمود اما در صورت آنكه از Floppyاستفاده مي شود اين گزينه بايد فعال باقي بماند.

Graphic Aperture Size:اين گزينه، سايز جدول آدرس دهي مكاني دستورات گرافيكي يا Graphic Address Relocation Table) GART) را مشخص مي كند. همچنين مقدار حافظه آدرس دهي براي آدرس هاي حافظه AGPنيز در اين قسمت مشخص مي شود. اين تنظيم بدون توجه به ميزان حافظه اي كه خود كارت گرافيكي دارا مي باشد بايد روي 64 MBيا 128 MBتنظيم شود.

AGP 8X Support:اگر سيستم تان از AGP 8Xپشتيباني مي كند اين گزينه را فعال كنيد تا كارت گرافيكي با سرعت 8Xكار كند.

Resources Controlled:توصيه مي شود اين گزينه روي Auto) ESCD) تنظيم شود تا دستگاه به صورت اتوماتيك IRQها را تنظيم كند. در غير اين صورت بايد آنها را به صورت دستي تنظيم كرد كه كاري دشوار است .

Boot up NumlockStatus:فعال يا غير فعال كردن اين گزينه بستگي به ميل شخصي خودتان دارد زيرا بعضي افراد تمايل دارند زمانيكه دستگاهشان بوت مي شود كليد Numlockكيبورد فعال باشد. بصورت پيش فرض اين گزينه Disableاست.

Gate A20 Option:با وجود آنكه تنظيم اين گزينه تقريباً براي ويندوزهاي XPتاثيري ندارد با اين حال پيشنهاد مي شود كه همواره اين گزينه روي Fastتنظيم شده باشد. تنها وقتي اين گزينه روي Normalتنظيم مي شود كه سيستم عامل DOSباشد. بصورت پيش فرض اين گزينه روي FASTتنظيم مي شود.

OS / 2 Onboard Memory> 64M:اين گزينه مخصوص ماشين هايي كه از سيستم عامل OS/2( سيستم عامل شركت IBM) استفاده مي كنند مي باشد. بصورت پيش فرض اين گزينه Disableاست.

Full Screen Logo Show:فعال يا غير فعال نمودن اين گزينه نيز بستگي به سليقه افراد دارد. اين گزينه وقتي فعال باشد عمليات شمارش حافظه ( Memory Count) و POST(TestPower On Self) پشت پرده اي كه در واقع يك لوگوي گرافيكي مي باشد پنهان مي شوند. حال بعضي از كاربران علاقه دارند اين اطلاعات و عمليات فوق آشكار باشند در حاليكه گروهي ديگر پنهان بودن آنها را ترجيح مي دهند. بصورت پيش فرض اين گزينه Disableاست.

System BIOS Cacheable:شايد هر جا اسم Cacheرا بشنويد بگوييد خوب است و كارايي را بالا مي برد اما اينطور نيست. در اين مورد بخصوص اين امكان مي تواند باعث مشكلاتي شود. مانند Crashكردن سيستم وقتي يك برنامه مي خواهد روي قسمتي از باياس اطلاعاتي را بنويسد. بهرحال اين امكان زماني فوق العاده است كه از سيستم عامل DOSاستفاده نماييد.

Video RAM Cacheable:فعال بودن اين گزينه باعث مي شود كه اطلاعات RAMكارت گرافيكي مستقيماً روي كش L2ياد داشت شود كه اين كار مقدار قابل ملاحظه اي زمان دسترسي به ROMرا كاهش مي دهد. البته امروزه به علت پيشرفته بودن ويندوز نسبت به DOSخود ويندوز به ندرت از ROMاستفاده مي كند. همچنين به علت محدود بودن حافظه كش L2توصيه مي شود كه به ويندوز اجازه دهيد تا خودش از L2براي افزايش كارايي ساير Taskها استفاده كند. پس بهتر است اين گزينه را Disableكنيد.

 

 


به سرعت مشکلات رایانه ای خود را حل کنید . اف یک پاسخگوی 24 ساعته برای مشکلات رایانه ای شما

 

شماره تماس 9099071112  و  9099071113 از سراسر کشور و تماس از تهران با شماره 9092305213 

هر وقت و هر جا در هر قسمت از رایانه کمک احتیاج داشتید کافیه که با تلفن ثابت با ما تماس بگیرید .

 

 

 

پاسخ

نویسنده: عباسی : جواب سوال آرش
این ارور مربوط به تنظیمات ساعت در بایوس میشه و زمانی که باطری تموم میشه این ارور رو میده 1- باطری رو چک کن ببین 3 ولت باید ولتاژداشته باشه - 2 تنظیمات ساعت رو درست کن و با f10 ذخیره کن
نویسنده: آرش
یادم رفن ادرس عکسو بزارم ادرس عکس اینه: http://8pic.ir/images/30818940758080988874.jpg
نویسنده: آرش
درود ببینید وقتی کامپیوتر رو میخوام روشن کنم و پاور رو میزنم دو ثانیه بعد روشن شدن خاموش میشه بعد روشن میشه و بعد اونها یک بوق زده میشه و اون چیزی که گفتم یعنی cmos setting wrong میاد و میگه f1 رو بزن وارد تنظیمات بایوس بشو و f2 رو بزن تا تنظیمات دیفالت اعمال بشه من عکس رو تو این ادرس آپلود کردم تا شما هم ببینید
نویسنده: عباسی : جواب سوال آرش
سلام دوست من بسته به ارورش داره - چه اروری میده ؟
نویسنده: آرش
سلام مادربورد من بایوستاره هر موقع که کامپیوتر رو خاموش میکنم بعد که میخوام روشن کنم یک صفحه میاد که میگه f1 رو بزن وارد تنظیمات بایوس بشو یا f2 رو بزن تا نظیمات دیفالت اعمال بشه چونکه تنظیمات بایوس و ساعت و تاریخ و فلاپی و.. بهم خورده f1 رو میزنم تنظیماتش رو درست میکنم و سیو میکنم ولی با خاموش کردن و روشن کردن باز همون صفحه میاد اول فکر کردم از باتریشه و باتری رو تعویض کردم ولی اثری نداشت شما بگین من چیکار کنم؟ از ویندوز میتونه باشه؟ یا مادربرد اشکال داره ممنون میشم راهنمایی کنید