از یاهو چه میدانید!؟

Yahoo چیست ؟ و چه معنایی دارد ؟ کی و چگونه پدید آمده است ؟ اینها سوالاتی است که به طور معمول برای کسانی که اولین بار با اینتر نت سر و کار می یابند مطرح می شوند . حتی بسیاری از افرادی که مدتها با اینترنت کار نموده اند پاسخ برخی از سوالات مذکور را نمی دانند و Yahoo را فقط بعنوان یک راهنمای موضوعی اینتر نت می شناسند .

اين كلمه براي اولين بار در كتاب سفر هاي گاليور مورد استفاده قرار گرفته و به معني شخصي است كه داراي ظاهر و رفتاري زننده است. Yahoo! بصورت یک فکر اولیه شروع شد و به سمت یک سرگرمی رشد کرد و نهایتا تبدیل به یک مشغله تمام وقت شد . موسسان Yahoo!یعنی دیوید فیلو ( David Filo ) و جری یانگ ( Jerry yang ) در آوریل ۱۹۹۴ زمانی که انشجوی مقطع PHD مهندسی برق در دانشگاه استانفورد بودند ، کار خود را برای طراحی یک راهنمای اینتر نت آغاز کردند. این راهنما در ابتدا برای این طراحی شده بود که این دو دانشجو بتوانند موضوعات مورد علاقه خود را در اینتر نت ردگیری کنند . ولی پس از مدت کوتاهی آنها متوجه شدند که فهرستشان روز به روز بزرگتر می شود . از این رو به تدریج وقت بیشتری را صرف این فهرست که هم اکنون نامش Yahoo! شده بود ،می کردند .کلمه “Yahoo” که مخفف کلمات “Yet Another Hierarchial Officious Oracle” می باشد را برگزیدند.در طول بقیه ماههای سال ۱۹۹۴ این دو دانشجو ، Yahoo! را تبدیل به یک پایگاه اطلاعاتی نمودند که نیاز هزاران نفر را در جامعه اینتر نت آن زمان برطرف میکرد . آنها نرم افزاری را گسترش دادند که بطور موثری به منظور مکان یابی ، شناسایی و تنظیم اطلاعاتی که در اینتر نت ذخیره شده بود برایشان کاربرد داشت .یاهو! اولین پیشنهاد فروش سهام (IPO) را در ماه آپریل سال ۱۹۹۶ به مقدار ۲٫۶ میلیون سهم در هر کدام ۱۳ دلار را داشت. از آنجایی که معروفیت یاهو افزایش پیدا کرد، سطح و ظاهر پیشنهادها به آن تغییر پیدا کرد و گسترده تر شد، که آن را به یک جا برای انجام هر کار اینترنتی تبدیل کرد. که امکاناتی همچون سرویس میل و ای میل، سرور پیغام های فوری، سیستم معروف گروه ها (Y! Groups)، بازی های آنلاین و چت، اخبار و اطلاعات ارتباطی، فروشگاه های آنلاین و امکانات حراج اینترنتی را شامل می شود.خیلی از این ها برای خود به گونه ای قبلا سرویس های مستقلی بوده اند، که یاهو! آنان را به وجود آورد. مثلا سیستم وب هاستینگ “GoeCities”، “Rocketmail” و گروههای میلی متفاوتی مانند “eGroups”. خیلی از این کمپانی های وابسته سر سود، ضرر و شهرت با هم جدال دارند، به همین دلیل هم یا هر از چند گاهی قوانین داخلی خود را تغییر می دهد. اخیرا یاهو! شروع به درست کردن یک رابطه شراکتی با مخابرات و سرویس دهندگانی مانند “BT” در انگستان، “Rogers” در کانادا و “SBC” در ایالات متحده کرده است تا بتواند یک پهنای باند وسیعی را برای رقابت با کسانی که “AOL” را پیشنهاد کرده بودند ایجاد کند .ﯾﺎهﻮ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯼ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. ﻣﺜﻼ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ، اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮر www.fifaworldcup.com ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﺪهﺎ هﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزﯼ هﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﮐﺎرﺑﺮان و رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ ﺟﻬﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ . در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺜﻞ اﺳﮑﺎر ، ﻧﻮﺑﻞ ، اﻟﻤﭙﻴﮏ و ﺣﺘﯽ ﺳﺎﻟﮕﺮدهﺎﯼ ﺧﺎص ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ، ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎهﻮ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ هﺰاران ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ، ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﯼ در ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺨﺸﯽ و ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻣﺪارﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. هﻨﺮ ﯾﺎهﻮ ، ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ دﯾﺠﻴﺘﺎﻟﯽ در دﻧﻴﺎﯼ ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺨﺎﻃﺒﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ . ﯾﺎﻧﮓ و ﻓﻴﻠﻮ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﻣﺘﺒﺤﺮ ﺟﻮان ﻋﺼﺮ دﯾﺠﻴﺘﺎل ، راﻩ و رﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﺎزﯼ زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺁن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮدﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺟﺮﯼ و دﯾﻮﯾﺪ ، در ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل هﺎﯼ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ راﻩ اﻧﺪازﯼ ﮐﺮدﻧﺪ ، هﻢ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن هﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن و ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻮﮔﻞ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻮل ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﯼ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ، ﺑﺎ راﻩ اﻧﺪازﯼ gmail دو ﮔﻴﮕﺎ ﺑﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺴﺖ و ﺟﻮﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ، ﻋﻤﻼ ﮔﻮﯼ ﺳﺒﻘﺖ را از ﯾﺎهﻮ رﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ، ﻟﮑﻦ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﺠﻴﺘﺎﻟﯽ در ﯾﺎهﻮ ، ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮاﯼ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻇﺮف ١٠ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ، ﺑﺎرهﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﮐﺎرﺑﺮان ﯾﺎهﻮ ، ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﯽ (Empowerment ) ﻣﻤﺘﺎزﯼ را دراﺧﺘﻴﺎر ﯾﺎهﻮ ﻗﺮار دادﻩ اﺳﺖ . ﺟﺮﯼ ﯾﺎﻧﮓ ، از ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاران ﯾﺎهﻮ ، دﮐﺘﺮاﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ﺧﻮد را از داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮور اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد. داﻧﺸﮕﺎهﯽ ﮐﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و ﯾﮑﻢ از اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن اﺛﺮ ﺑﺨﺸﺶ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﮕﺎﻩ ﮐﺎرﺁﻓﺮﯾﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد. ﻧﻘﺶ ﯾﺎﻧﮓ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﯾﺎهﻮ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ . دﻧﻴﺎﯼ رﺳﺎﻧﻪ هﺎﯼ دﯾﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ، ﺟﺮﯼ ﯾﺎﻧﮓ ، ﯾﮏ ﺗﺎﯾﻮاﻧﯽ ﻣﻘﻴﻢ ﺳﻦ ﺧﻮزﻩ ﮐﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ اﮐﻨﻮن دﻧﻴﺎﯼ وب ، از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رهﺒﺮﯼ ﭘﻴﺸﺮو در ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﻋﺼﺮ دﯾﺠﻴﺘﺎل ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﮐﻨﺎر ﯾﺎﻧﮓ ، دﯾﻮﯾﺪ ﻓﻴﻠﻮ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار و ﻋﻀﻮ هﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮﻩ ﯾﺎهﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﯽ ﺁﯾﺪ ، ﻧﻘﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻣﻬﻤﯽ در ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮان ﻣﻨﺪﯼ هﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻩ اﺳﺖ . ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪﻓﺮوش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ هﺎﯼ ﻓﻨﯽ ﯾﺎهﻮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ، ﻧﻘﺶ ﮐﻠﻴﺪﯼ دﯾﻮﯾﺪ ﻓﻴﻠﻮ را در ﯾﺎهﻮ ، ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ. ﻓﻴﻠﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﯾﮑﺶ ﯾﺎﻧﮓ ، دﮐﺘﺮاﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ از داﻧﺸﮕﺎﻩ اﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از رهﺒﺮان ﻣﻮﻓﻖ دﻧﻴﺎﯼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﺠﻴﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺁﯾﺪ. ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻧﮓ و ﻓﻴﻠﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﯾﺎهﻮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ، هﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ۵ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر درﺁﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ، در ردﯾﻒ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ از دﯾﺪ ﻓﻮرﭼﻮن ۵٠٠ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻣﯽ ٢٠٠١ ، ﺗﺮﯼ ﺳﻤﻞ (Terry semel ) ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﯾﺎهﻮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﯾﺎهﻮ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺁﻗﺎﯼ ﺳﻤﻞ ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﯾﺠﻴﺘﺎﻟﻴﺶ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﺖ ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎر داﻧﺸﮕﺎﻩ UCLA ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .کاربران موتور جستجوی قدیمی آلتاویستا به زودی باید با این سرویس و برخی دیگر از سرویس های نامحبوب یاهو خداحافظی کنند.آلتاویستا که در سال 1996 راه اندازی شد در نیمه دوم دهه 90 موتور جستجویی محبوب به حساب می آمد و ترافیک بالایی را در سال‌های اولیه شکل‌گیری وب به خود اختصاص داده بود، اما با از راه رسیدن موتور جستجوهای قدرتمند دیگری مانند گوگل، آلتاویستا به حاشیه رانده شد.علاوه بر آلتاویستا، یاهو قصد دارد 11 سرویس نامحبوب دیگرش را هم بازنشسته کند. گوگل هم چند سالی است سیاست مشابهی را در پیش گرفته و ارائه خدمات نامحبوب خود را متوقف می کند. یاهو آلتاویستا را در سال 2003 از شرکت موسس آن یعنی Overture Services خریداری کرده بود و قصد دارد در 8 جولای یعنی حدودا یک هفته دیگر آن را از دسترس خارج کند.از جمله دیگر خدمات یاهو که قرار است بازنشسته شوند می توان به Yahoo! Axis و  Yahoo! BrowserPlusو پرتال ورزش شهروندان اشاره کرد که یاهو آن را در سال 2010 خریداری کرده بود. نرم افزار وب پلیر یاهو هم 30 ژوئن و افزونه فاکسی تیونر و Yahoo! RSS Alerts هم اول جولای بازنشسته می‌شوند.

 

تنها با یک تماس مشکلات رایانه ای خود را حل کنید . کافیست یکبار امتحان کنید . !

 اف یک پاسخگوی همیشه بیدار برای مشکلات رایانه ای شما

شماره تماس 9099071112  و  9099071113 از سراسر کشور و تماس از تهران با شماره 9092305213

وب سایت مرکز اف یک

 

تنها با یک تماس مشکلات رایانه ای خود را حل کنید ! به همین راحتی !

 

مطالب مرتبط :
  1. راهی برای پیدا کردن IP فرسنده ایمیل , در یاهو
  2. فایل مربوط به باز کردن چند یاهو مسنجر با هم
  3. دانلود Yahoo! Messenger 11.5.0.152 آخرین نسخه نرم افزار یاهو مسنجر
  4. چگونه افراد را بدون اینکه خودشان متوجه شوند در یاهو add کنیم
  5. گر می خواهيد يک ID را برای هميشه در یاهو حذف کنيد

پاسخ